h

Hulst en stadsvernieuwing


Meldpunt krotten

10-03-2008 • Vanwege succes is Meldpunt Krotten nu gesloten. Sinds de SP zich bemoeit met de ergernissen rondom de leegstand en vele krotwoningen in de gemeente Hulst heeft de gemeente actie ondernomen.
Zonder inhoudelijk met ons in gesprek te gaan.
Ook onze oproep tot een goed debat over de stadsvernieuwing was tegen dovenmans oren.

SP winkeltje
Het college en de complete CDA-fractie zijn gezamelijk uit winkelen gegaan en onderschrijven enkele belangrijke conclusies uit ons rapport.
Er is een aanschrijvingsbeleid tot stand gekomen dat kennelijk heeft gewerkt.
Hoewel de gemeenteraadsfracties in januari hebben uitgesproken dat men niet bereid is om met de SP in debat te gaan over de discussienota "Het Heft In Handen" blijkt onze nota een bron van inspiratie voor het college van B en W en de CDA-fractie.


Nota stadsvernieuwing

27-12-2007 • Op de drempel van 2008 brengt de SP afdeling Hulst de discussienota ‘Het heft in handen...’ uit.
Hulst is een vestingstad. Hulst is aangesloten bij de vereniging Nederlandse Vestingsteden. Maar Hulst heeft tot dusver geen beleid dat de ongebreidelde invloed van projectontwikkelaars en andere commerciële partijen met betrekking tot de panden die Hulst de uitstraling van vestingstad geven, kan inperken.

kerkplein en ingang Steenstraat

Het gemeentebestuur is voornemens om aan de plannen in dit deel van de binnenstad haar medewerking te verlenen. Naar het zich laat aanzien zullen er op de plek van de voormalige bioscoop nieuwe panden met een ‘oude’ uitstraling verschijnen, analoog aan het project ‘Onder de toren’. De SP kiest voor het behoud van het goede, renovatie waar mogelijk met behoud van de historische waarde en karakteristieke uitstraling.

Maar zoals gezegd ontbreekt momenteel het beleid om commerciële partijen te sturen in de richting die het gemeentebestuur wenselijk zou moeten achten. Daarom deze discussienota. Met deze nota willen wij een discussie binnen de gemeente op gang brengen over nut en noodzaak van een sterke regierol met betrekking tot stadsvernieuwing.



SP: "GEMEENTE MOET REGIE VOEREN BIJ STADSVERNIEUWING"

31-05-2007 • De SP-fractie in Hulst wil dat de gemeente Hulst de regie in handen neemt bij stadsvernieuwingsplannen. Volgens de SP lijkt het er momenteel op dat het de projectontwikkelaars zijn die bepalen wat en waar er wordt gebouwd. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de fractie heeft gesteld.

Directe aanleiding voor de vragen zijn de plannen die bioscoopuitbater Merral en projectontwikkelaar Rietbergen Concept Vastgoed hebben met het gebied waar nu nog de Koning van Engeland staat.

Koning Van Engeland

Recentelijk heeft de projectontwikkelaar de nabij liggende voormalige huishoudschool aangekocht. Uit soortgelijke projecten elders in het land blijkt dat Merral en Rietbergen nauw samenwerken. Volgens de SP is er door de ontwikkelingen ook in Hulst een één op één relatie tussen deze twee. In een Open Brief aan Merral van 27 april 2007 schreef fractievoorzitter Ger van Unen: “In tegenstelling tot uw argument van economische recessie lijkt het er in mijn optiek meer op dat uw bedrijf de bioscoop in Hulst hebt gesloten om sneller uw investering in Terneuzen eruit te krijgen. Daarnaast kan ik mij niet aan de indruk ontrekken dat u de sluiting van het complex in Hulst zult gaan aangrijpen om uw plannen voor een nieuw centrum in onze stad snel geaccepteerd te krijgen. Want was er in 2005 nog sprake van aanpassingen in het huidige pand, nu maakt u kenbaar dat er in samenwerking met een projectontwikkelaar een geheel nieuw complex op de plaats van de huidige Koning Van Engeland moet gaan verrijzen.” De aankoop door de projectontwikkelaar van de voormalige huishoudschool gekoppeld aan de nauwe samenwerking met Merral, wijst erop dat deze partijen de regie over dit deel van de stad in handen hebben.

voormalige huishoudschool

Ger van Unen: “Hulst afficheert zich graag als vestingstad. Nu blijkt dat er binnen de wallen karakteristieke panden ten prooi dreigen te vallen aan de slopershamer, wil ik graag dat de gemeente het heft in handen gaat nemen. Zo wil ik weten welke stadsvernieuwingsplannen er zijn en of de gemeente een visie op dit deel van de stad heeft. Naast de huishoudschool heeft de projectontwikkelaar zijn oog laten vallen op naastgelegen oude panden. Samen met de voormalige bioscoop bezitten deze panden over een historische waarde. Wat mij betreft zou de optie van renovatie open gelaten moeten worden. Dat past beter in de uitstraling van vestingstad. Het wordt tijd dat het college zijn verantwoording neemt en zelf gaat bepalen wat er waar ontwikkeld/gebouwd mag worden.”

Kinderopvang De aankoop van de huishoudschool leidt er toe dat de Kindervilla in november haar deuren gaat sluiten. Ook hier heeft de SP vragen over. Zo wil de fractie weten of het college vindt dat er binnen de wallen behoefte is aan een kwalitatief goede kinderopvang. Ook vraagt de fractie zich af of de gemeente de mogelijkheid heeft om de projectontwikkelaar te dwingen om binnen zijn plannen ruimte te creëren voor een kinderopvang.

24 september 2014

SP trekt aan de handrem

De SP wil niet dat er een dure ondergrondse parkeergarage wordt ingericht in het centrum van Hulst terwijl er al zoveel mooie parkeer-alternatieven bestaan. 

Lees verder
10 maart 2008

Meldpunt krotten.

Vanwege succes is Meldpunt Krotten nu gesloten. Sinds de SP zich bemoeit met de ergernissen rondom de leegstand en vele krotwoningen in de gemeente Hulst heeft de gemeente actie ondernomen.
Zonder inhoudelijk met ons in gesprek te gaan.
Ook onze oproep tot een goed debat over de stadsvernieuwing was tegen dovenmans oren.
Maar toch:

Lees verder
8 oktober 2007

Loodvervuiling in de Grote Bagijnestraat. Vragen van de SP.

In de Grote Bagijnestraat zal een nieuw appartementencomplex worden gebouwd. Tijdens een informatieavond die door de ontwikkelaar was georganiseerd, bleek dat de grond waar het complex moet verrijzen vervuild is met lood. Deze vervuilde grond zal met beton worden afgedekt.

Lees verder
28 april 2007

Sluiting bioscoop Koning van Engeland, Nee! (Open brief)

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van de abrupte sluiting van de bioscoop De Koning Van Engeland in Hulst. Als reden noemt u in de media “Door de algemene economische recessie van de laatste jaren, in het bijzonder die van het bioscoopbedrijf, is helaas een gezonde exploitatie niet langer mogelijk.”.

Lees verder

U bent hier