h

kiezen EN TANDEN ERIN

 


 

K I E Z E N  E N  D E L E N

 

Hulst is een prachtige gemeente aan de grens met Vlaanderen en met dezelfde Bourgondische trekjes. Een gemeente die veel bezoekers uit andere streken aantrekt vanwege haar rijke historische verleden als vestingstad en het grote winkel- en horeca aanbod.

Rondom Hulst liggen haar 14 dorpskernen  en fraaie buurtschappen met een eigen identiteit en een  gemoedelijke sfeer, waar het rustig wonen is in uitgestrekt landelijk gebied.                                      

19 Maart mogen wij weer naar de stembus...


De grote 6 SPeerpunten

 

Een betaalbaar gemeentebestuur

Inwoners laat je niet als enige partij bezuinigen.
Als overbodige luxe en verspilling binnen het gemeentebestuur kan worden tegen gegaan…

3  wethouders is dus voldoende voor een gemeente als Hulst.

 

Wonen

De sloop van huurwoningen moet aan banden worden gelegd, er worden jammerlijk genoeg nog steeds relatief goede en betaalbare woningen gesloopt om duurdere koopwoningen te bouwen.

Een groter deel van de nieuwbouw moet worden gerealiseerd in de sociale sector, het ontstaan van inkomenswijken moet worden voorkomen, het bouwen van betaalbare starterwoningen in de huursector moet bevorderd worden. De starters op de woningmarkt verdienen in Hulst extra aandacht. Wij moeten voorkomen dat onze jeugd wegtrekt. Door middel van betaalbare woningen, werk en activiteiten voor de jeugd denken wij de jeugd hier een toekomst te kunnen bieden.

Ook moeten er harde afspraken over goed onderhoud en betere isolatie gemaakt worden met de corporaties die in onze gemeente actief zijn en of worden. Huurder organisaties moeten meer ondersteuning krijgen zowel financieel als ambtelijk.

 

Voorzieningen dorpen en kernen

De uitbreiding van taken die Hulst op het bordje gaat krijgen moet niet leiden tot verschraling van verworven voorzieningen in wijken, buurtschappen en dorpen.
De leefbaarheid moet gewaarborgd blijven en Hulst heeft de sleutel overhandigd gekregen.
Voldoende sociale woningbouw, een intensief gebruik en goed beheer van dorps- en buurthuizen, wijkverpleging en huisartsen, maatschappelijk werkers, scholen, sport en recreatievoorzieningen zijn noodzakelijk voor een gezonde sociale leefomgeving.
De krimpgelden gaan we binnenhalen.

 

Grote projecten

We kunnen helaas niet meer terugkomen op gemaakte afspraken en getekende contracten.
De SP heeft zich in het verleden steeds fel verzet tegen projecten waar de gemeente grote geldelijke risico’s bij loopt. Nu is het moment aangebroken om pas op de plaats te maken want de kosten voor de gemeente en de lage inkomsten uit deze “deals” zijn niet te verantwoorden.

 

 Solidariteit

Solidariteit is de kracht waar onze samenleving uit voortkomt. De kwaliteit van onze gemeenschap staat of valt bij deze solidariteit!

Ook nu weer heeft dit gemeentebestuur bezuinigingen op voorzieningen als sluitpost in de begroting opgenomen. Net als afgelopen raadsperiode zullen wij ons hier met hand en tand tegen blijven verzetten. Kortingen op het pakket van de bijzondere bijstand en de gehandicaptenvoorzieningen moeten worden teruggedraaid. De capaciteit van de schuldhulpverlening moet worden uitgebreid. De wachttijden bij het aanvragen van  (bijzondere) bijstand moeten tot het minimum beperkt worden.

Een ieder die moet werken met behoud van uitkering, krijgt nuttig werk te doen. Gedegen en professionele begeleiding dat vakbekwaamheid bevordert.
Bij een goede inzet staat er een beloning tegenover. Het re-integratietraject moet leiden naar werk.
We blijven ijveren voor het behoud van Dethon als sociale werkvoorziening.

 

Informatievoorziening en inwoners

Informatievoorziening is voor de SP in Hulst van essentieel belang.

Inwoners hebben het recht om precies te weten hoe de wetgeving in elkaar zit; waar moet je rekening mee houden en waar heb je recht op.

Onderzoek heeft uitgewezen dat op dit punt een inhaalslag valt te behalen.

Transparant, eerlijk en open en steeds op een fatsoenlijke sociale manier, zo zou de SP het graag zien.

Ook Hulst heeft de plicht om haar inwoners fatsoenlijk en op uitgebreide schaal goed te informeren over de, al dan niet landelijk opgelegde, regels en nieuwe uitgangspunten.

U bent hier